O KFS NA SZKOLENIA Z OFERTY PROGRESS PROEJCT

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie objęte jest każde szkolenie, które przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu.

Dodatkowo środki z KFS mogą być przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • studia podyplomowe oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Od 2018 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

  • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
  • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 11 800 zł.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnić go na swojej stronie internetowej.

WAŻNE: Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis.
Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych.

Szeroką ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie progressproject.pl