nawet 100% dofinansowania na szkolenia dla ciebie i twoich pracowników na szkolenia w Progress Project

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIE Z OFERTY PROGRESS PROJECT

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Droga do otrzymania dofinansowania to tylko kilka prostych kroków, a my bezpłatnie wesprzemy Cię w jej przejściu.

Pomagamy w określeniu potrzeb szkoleniowych

Weryfikujemy dostępność środków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Pomagamy w doborze szkoleń pod potrzeby konkretnych pracowników Twojej firmy

Wspieramy w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie

Składasz wniosek we właściwym Urzędzie Pracy i czekasz na decyzję

Podpisujesz umowę z Urzędem Pracy

Realizujemy szkolenie

Dostarczamy Ci dokumentację szkoleniową i fakturę, potrzebne do rozliczenia z Urzędem

Dzięki uzyskanej dotacji, Twoi pracownicy podnoszą kwalifikacje, a Twoja Firma umacnia pozycję na rynku

O KFS NA SZKOLENIA Z OFERTY PROGRESS PROJECT

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy powinna poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.
Szeroką ofertę naszych szkoleń znajdą Państwo na stronie progressproject.pl

Na jakie szkolenia można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie objęte jest każde szkolenie, które przyczyni się do podniesienia kompetencji personelu.

Dodatkowo środki z KFS mogą być przeznaczone na:

  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego,
  • studia podyplomowe oraz egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W 2018 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

  • wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
  • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,
  • wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Kwota jaką można przeznaczyć na osobę to około 11 800 zł.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Powiatowy urząd pracy powinien opracować formularz wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS i udostępnić go na swojej stronie internetowej.

WAŻNE: Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis. Pracodawca będący przedsiębiorcą dołącza do wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego dokumenty pozwalające na ocenę spełniania warunków dopuszczalności pomocy de minimis. Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych.

ZAPYTAJ O DOTACJE
NA SZKOLENIA Z OFERTY PROGRESS PROJECT

Nasze konsultantki odpowiedzą na pytania i pomogą w uzyskaniu dotacji na szkolenia w Progress Project.
Pełną naszą ofertę znajdą Państwo na stronie progressproject.pl

JOANNA SOKÓŁ

Specjalistka ds. KFS szkoleń z oferty Progress Project
Progress Project Sp. z o.o.
Tel. 224604600, 570 003 200
@: [email protected]

MAGDALENA SAWICKA

Specjalistka ds. KFS szkoleń z oferty Progress Project
Progress Project Sp. z o.o.
tel. 224604600 , 500 400 060
@: [email protected]

Masz pytania? Wypełnij poniższy formularz kontaktowy!